Gratis verzending > €50
1000 m2 winkel
Wandelschoenen specialist

Privacy Policy

Ronald Adventure Shop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ronald Adventure Shop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ronald Adventure Shop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ronald Adventure Shop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de bestellingen, levertijden en garantie afhandelingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht; mondeling dan wel schriftelijk overeengekomen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Ronald Adventure Shop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Ronald Adventure Shop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Ronald Adventure Shop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Ronald Adventure Shop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Ronald Adventure Shop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.